Pre zdokonalenie našich služieb používame cookies. Pokračovaním v návšteve týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac info Rozumiem

Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, ktorý je fyzickou osobou, že predávajúci je prevádzkovateľom informačného systému pod jeho názvom „Účtovníctvo“ čím sa predávajúci stáva prevádzkovateľom informačného systému.
 2. Predávajúci súčasne oznamuje kupujúcemu, že spracovaním osobných údajov kupujúceho z dôvodu vedenia účtovníctva môže byť poverená externá účtovná spoločnosť ako – sprostredkovateľ podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Sprostredkovateľovi budú v tomto prípade poskytnuté osobné údaje kupujúceho ako meno, priezvisko,  adresa trvalého pobytu.
 3. Predávajúci súčasne poukazuje na práva kupujúceho podľa § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, najmä však na tieto práva kupujúceho ako dotknutej osoby:
  Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Tieto informácie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
  • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
  • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne.
  • Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:
   • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
   • využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
   • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu
   • spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona1 vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 4. Predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému týmto podľa § 28 ods. 2) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov oznamuje kupujúcemu obmedzenie jeho práv podľa § 28 ods. 1) písm. e) a písm. f) uvedeného zákona o ochrane osobných údajov, tj. práva na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,  a práva na likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, nakoľko z osobitných predpisov upravujúcich oblasť účtovníctva ako aj reklamačné konanie vyplýva osobitná lehota na oprávnené spracovanie osobných údajov kupujúceho, ktorá je dlhšia ako lehota, na ktorú bol súhlas na spracovanie osobných údajov kupujúceho udelený.
 5. Kupujúci ako dotknutá osoba akceptovaním týchto všeobecných obchodných podmienok a podaním objednávky udeľuje predávajúcemu ako prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov na účel:
  1. splnenia zmluvného záväzku zmluvných strán, vrát. uplatnenia ich zákonných práv (napr. zaplatenie dohodnutej odplaty, uplatnenie zodpovednosti za vady a pod)
  2. vedenia agendy účtovníctva predávajúceho.
 6. Za tým účelom kupujúci  poskytne predávajúcemu tieto osobné údaje:
  • meno, priezvisko
  • adresa trvalého pobytu
  • telefónne číslo/emailová adresa
  • číslo dokladu totožnosti.
 7. S výhradou upozornenia na obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane  osobných údajov kupujúci udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v informačných systémoch predávajúceho na čas splnenia zmluvného záväzku zmluvných strán.
 8. Kupujúci výslovne udeľuje súhlas na kopírovanie, skenovanie a iné zaznamenávanie svojich osobných údajov na nosič informácií.
Prevádzka
Sídlo

Sídlo
Vysokoškolákov 2
ŽILINA, 010 08

Prevádzka
Martina Rázusa 24
ŽILINA, 010 01

 

Kontakty

Telefón: 041 565 11 39, 041 500 29 13
Fax: 041 565 11 39
Mobil: 0905 380 605
E-mail: elprex@elprex.sk

Orgán dozoruSlovenská obchodná inšpekcia
Odbor výkonu dozoru
P. O. Box B-89
Predmestská 71
011 79 Žilina 1
tel. č. 041/763 21 30
fax. č. 041/763 21 39
ELPREX.SK © 2024 - SEO&MARKETING SmartLink.sk